Интересно

Колко важна е всъщност ролята на измервателните уреди в земеделието?

измервателните уреди в земеделиетоЗемеделието играе изключително важна роля в нашия живот, ангажирайки около една трета от работната ръка в световен мащаб. Използването на обработваемата земя е все по-ефективно, с което се повишава рентабилността на земеделските стопанства, заедно с качеството на културите и добива.

Добрите резултати могат да се постигнат само с по-ефективни земеделски практики, с които да се увеличи добива, като същевременно се намалят разходите. Важна част от процесите се изпълняват с помощта на широка гама измервателни уреди. Именно на тях ще обърнем специално внимание в следващите редове.

Как измерването повишава качеството и количеството на земеделската продукция?

Измерването има огромен принос в постигането на крайната цел, която е по-силни и здрави растения и по-голямо количество продукция. Редовно провежданите почвени анализи спомагат за по-ефективното използване на скъпи ресурси като вода за поливане, торове и препарати за растителна защита. Същевременно се свежда до минимум негативното въздействие върху околната среда.

Специфичните за растениевъдството измервания на микроклимата в едно земеделско стопанство дават както незабавни, така и релевантни данни за всяка конкретна операция. Различните измервателни уреди за земеделието са изключително полезни инструменти, които дават възможност за прогнозиране, планиране, управление и корекции, когато това е необходимо.

Отчитанията могат да се правят периодично или постоянно с преносимо, дигитално устройство или чрез система за непрекъснат мониторинг, обикновено предлагаща опции за запис предупреждение. Метеорологичните станции например, предлагат множество опции за измерване, които да бъдат приложими за всяка специфична операция – сеитба, напояване, беритба и т.н.

Метео-станциите отчитат множество параметри, включително светлината, която е от значение за оптимизиране на фотосинтезата, оказваща цялостно въздействие върху развитието и здравето на културите. Влагомерите  са друга група измервателни устройства, чиято задача е да отчитат влажността – на листата, почвата и относителната влажност на околната среда.

Измерването на влажността помага да се избегнат заболявания, както и да се планират мероприятията по напояване, включително като се програмират автоматичните напоителни системи на подходящ за сезона и климата режим. Напояването е изключително специфична операция, която следва да се планира много внимателно, спрямо типа на почвата, изискванията на конкретната култура и особеностите на терена на отглеждане.

При отглеждането на растителни култури всеки параметър е от съществено значение, затова той трябва да бъде измерен до точните му стойности и внимателно анализиран. Сред тях са температурата на почвата, както и скоростта и посоката на вятъра. Евапотранспирацията е параметър, напълно непонятен за обикновения човек, но за земеделеца той е от значение за планиране на напояването и мероприятията по контрол на вредителите.

Някои измервателни уреди служат именно за ограничаване въздействието на насекомите и болестите. С тяхна помощ е възможно да се прогнозира риска и да се изготвят схеми на лечение чрез третиране с пестициди. По-модерните почвени анализатори имат способността да изготвят подробен план, като дори предоставят документация за съответните решения.

Други от редовните измервания включват нивата на хранителни вещества за оценка на растителни, почвени и входни нива, ранно откриване на растителен стрес и време на приложение на торовете. pH метрите помагат да се потвърди наличието на хранителни вещества в почвата, както и ефективността на торовите разтвори.

Електропроводимостта е друг показател, който позволява да се направи почвен анализ и да се определят нивата на солите, качеството на водата за напояване и торовите разтвори. Чрез този вид измервателни уреди могат да се избегнат дефицити на хранителни вещества и прекомерно втвърдяване на почвената маса.

Специфичните за експлоатацията и микроклимата измервания могат да бъдат много удобни, достъпни и най-важното – да помогнат за вземането на информирани решения, така че да се оптимизира управлението на всяко едно земеделско стопанство. EuroAgro, чрез фирмения си уебсайт, ще ви улесни в намирането на най-подходящите измерватели за вашите нужди и цели.