Бизнес

Пречиствателни станции за питейни води

Пречиствателни станции за питейни водиСъществуващите пречиствателни станции за обслужване нуждите на населението от чиста вода имат разнообразна форма, вид и размери, но се изграждат с единствената цел да подобрят вкусовите и мирисните характеристики на предназначената за консумация вода, да отстранят патогенните микроорганизми и да гарантират чистотата ú. Качествените изисквания към питейната вода в България са регламентирани в Наредба № 9 от 16. 03. 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 28. 03. 2001 г.)

Размерът и вида на системите за третиране на питейните води варират в зависимост и от типа и качеството на водоизточника. Голяма част от подземните води отговарят на всички изисквания на законодателството и не налага допълнителното им третиране, докато при други се изисква добавяне на хлор или допълнително пречистване в <пречиствателни станции за питейни води.

Поради факта, че повърхностните води са изложени на директно въздействие на дъждове и различни атмосферни влияния, водещи до по-лесното им замърсяване, националното законодателство постановява необходимостта от предварителното пречистване на водите им.

Третирането на питейните води, се осъществява посредством серия от индивидуални процеси, протичащи в последователност. Най-често използваните процеси извършващи се в добрите пречиствателни станции за питейни води, са както следва:

  1. Флокулация

Попадналите в питейната вода материали и частици (глина, органични материали, метали и микроорганизми) често са твърде малки и трудно се утаяват без външна намеса. За улесняване на процесите по утаяване на водата се добавят утаяващи вещества, които допринасят за слепването им и образуването на по-големи и лесно утаяващи се частици. За извършване на коагулацията в нашите пречиствателни станции обикновено се използват стипца и железни соли или синтетични органични полимери (използвани самостоятелно или в комбинация с метални соли).

  1. Филтрация

Редица съоръжения за пречистване на водата използват филтрация за отстраняване на частиците от водата. При филтрацията водата преминава през серия от филтри, които улавят и премахват частиците. Тези частици включват глини, естествени органични вещества, утайки от други процеси на третиране в така наречените пречиствателни станции, желязо и манган, както и микроорганизми. Филтрация пречиства водата и повишава ефективността на дезинфекцията.

  1. Йонен обмен

Йонообменните процеси в нашите пречиствателни станции за питейни води се използват за премахване на неорганични замърсители, в случаите когато те не могат да бъдат отстранени в достатъчна степен при филтрирането или утаяването. Йонообменът може да се използва за обработка на твърда вода. Също така може да се използва за отстраняване на арсен, хром, излишък от флуорид, нитрати, радий и уран.

  1. Адсорбция

Органични замърсители, нежелано оцветяване, съединенията причиняващи вкусови и мирисови замърсявания на водите могат да бъдат отстранени чрез улавянето и задържането им към повърхността на гранулиран или прахообразен активен въглен.

  1. Дезинфекция (хлориране / озониране)

Водата често се дезинфекцира, преди да постъпи в разпределителната система, с оглед гарантиране, че потенциално опасните микроби са унищожени. Хлора и хлорния диоксид са най-често използваните и ефикасни дезинфектанти, прилагани не само в качествените пречиствателни станции, но в тръбите, които разпределят водата по домовете и предприятията. Озонът също е мощен дезинфектант. За пречистване на относително чисти води се прилага ултравиолетовата радиация. Нито озонът, нито ултравиолетовата радиация са ефективни при контролирането на биологичните замърсители в разпределителната мрежа

Питейните води са ценен ресурс, чието разумно използване днес ще гарантира необходимите им количества и за в бъдеще. Приоритетите, които следва да се спазват включват изброените по-долу мерки:

Недопускане влошаване качествата на водите, предназначени за пиене в сравнение с вече съществуващото състояние;

Осигуряване на бактериално безопасна вода за населението;

Провеждане на системен контрол за качествата на питейните води;

Усъвършенстване на пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води и провеждане на стриктен режим за дезинфекция;

Извършване на периодични изследвания за съдържание на опасни вещества в повърхностните и подземни води;

Въвеждане в експлоатация на нови централни водоизточници на местата с липсващи такива;

Поетапна подмяна на водопроводните мрежи в градовете;

Изграждане на канализационни мрежи;